Adatvédelmi tájékoztató - EOS Magyarországon

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Pályázó!

Köszönjük érdeklődését az EOS Faktor Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: 01-10-045904) iránt!

Kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben tájékoztatjuk az adatkezelési elveinkről, az adatai kezelésével kapcsolatos tényekről. Az Ön által részünkre megadott adatokat bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.

Az Adatkezelő és adatfeldolgozó, valamint adatvédelmi tisztviselő

Az EOS Faktor Zrt.-nél betölthető pozícióra, munkakörre kiírt álláshirdetésre jelentkező pályázó (a továbbiakban: Pályázó) által önként megadott személyes adatok adatkezelője az EOS Faktor Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő).

A Társaság a kiválasztási folyamat lebonyolítása során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A Munkáltató a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei az alábbiak:

 • Adatvédelmi tisztviselő email címe: adatvedelmifelelos@eos-faktor.hu
 • levelezési címe:1132 Budapest, Váci út 30.

1. Adatkezelési tevékenység: Munkaerő toborzás- kiválasztás

a. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett munkakör betöltése érdekében a kiválasztási folyamat lefolytatása: a toborzás útján megnyert személyek és munkára jelentkezők közül azon személyek kiválasztása és munkába állítása, akik az adott munkaköri feladatokra legjobban megfelelnek; a betöltendő munkakörtől függően logikai képességvizsgáló és/vagy általános szakmai ismeretszint felmérését célzó teszt elvégzése és kiértékelése; a pályázók értesítése a kiválasztási folyamat eredményéről.

b. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Pályázó előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása.

A Pályázó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A Pályázó a hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozatát az job@eos-faktor.hu e-mail címre vagy 1132 Budapest, Váci út 30. postai címre történő megküldésével teheti meg.

c. A kezelt adatok köre

Adatkezelő kizárólag a Pályázó által megadott, rendszerbe feltöltött személyes adatait kezeli. Ezek az adatok azért szükségesek az Adatkezelőnek, hogy a Pályázók jelentkezéseit kezelni tudja, és a Pályázók közül kiválasztásra kerüljön egy személy a meghirdetett nyitott pozíció betöltésére.

Az online jelentkezés során kötelezően és opcionálisan megadható adatok bekérése történik.

A Pályázóra vonatkozó kötelezően megadandó személyes adatok az alábbiak:

 • a vezetéknév és a keresztnév;
 • születési idő;
 • kapcsolattartási cím (mobiltelefon szám/e-mail cím);
 • pozíció;
 • önéletrajz.

A Pályázó által opcionálisan megadható személyes adatok köre:

 • titulus,
 • a lakcím (ország, város, irányítószám, házszám, utca),
 • fizetési igény,
 • profilkép
 • és az egyéb dokumentumok, illetve megjegyzések.

d. Az adatkezelés időtartama

Személyes adatok gyűjtésének összhangban kell állnia az Adatkezelő által meghatározott adatkezelési céllal. Amint az adatkezelés célja megszűnt, az Adatkezelő birtokában lévő, a Pályázóra vonatkozó személyes adatot törölni kell. Ennek megfelelően, amennyiben a kiválasztási eljárás sikerrel zárult, melynek eredményeként az Adatkezelő által meghirdetett pozíció valamelyik Pályázó által betöltésre került, úgy az adatkezelés célja megszűnt és az Adatkezelő törli a Pályázók személyes adatait a rendszeréből, papír alapú dokumentum esetén pedig megsemmisíti a Pályázó jelentkezését.

Az adatkezelés abban az esetben is megszűnik, amennyiben a Pályázó visszavonja hozzájárulását – GDPR 7. cikk (3) - a személyes adatainak kezeléséhez.

Az Adatkezelő, a kiválasztási folyamat során a Pályázó által megadott személyes adatokat, a meghirdetett pozíció betöltését követően csak abban az esetben őrizheti meg az általa meghatározott ideig (kiválasztás lezárultát követő további 3 hónapig), amennyiben ehhez a Pályázó külön hozzájárulását adta az Adatkezelőnek a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján. A további adatkezelés célja az, hogy a Pályázó által megpályázott pozíció betöltésének meghiúsulása esetén az Adatkezelő a Pályázó jelentkezési anyagát ismételten figyelembe vehesse.

e. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a Pályázók személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére.

2. Adatkezelési tevékenység: Munkakör betöltéséhez szükséges alkalmassági teszt készítése

a. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a meghirdetett munkakör betöltése érdekében a kiválasztási folyamat során alkalmassági teszt kitöltését kérelmezheti a Pályázótól a munkakör betöltéséhez szükséges munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok segítségével. Az alkalmassági tesztlap kitöltésével az Adatkezelő a kiválasztást megkönnyítendő megfelelő képet kap a Pályázó munkakör betöltéséhez szükséges képességeiről, és a teszt kiértékelése alapján is dönt a Pályázó felvételéről, további alkalmazásáról. Az alkalmassági tesztek az alábbi kategóriákba sorolhatóak:

a) Általános szintfelmérő tesztek: angol nyelvi szintfelmérő teszt, logikus szövegelemzés teszt, monotonitástűrést mérő tesztek, pontosság-precizitás tesztek, logikai gondolkodást mérő teszt, priorizációs készséget felmérő teszt, íráskészséget felmérő tesztek, Microsoft Excel szintfelmérő teszt, általános szituációs gyakorlatok.

b) Szakmai tudást felmérő tesztek: általános szakmai felmérés az Adatkezelőnél meghirdetett nyitott pozíciókra.

b. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint, a Munkáltató jogos érdeke. Az adatkezelési tevékenység érdekmérlegelési tesztje a jelen tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.

c. Kezelt adatok köre

Adatkezelő a teszten kéri feltüntetni a Pályázó nevét, esetenként a megpályázni kívánt munkakör megnevezését.

d. Adatkezelés időtartama

A Munkáltató a Munkavállaló munkaalkalmasságának felmérésével összefüggésben megadott, illetve felvett személyes adatokat és a teszt eredményeket a kiválasztás lezárultáig, illetve sikeres kiválasztás esetén legkésőbb a munkaviszony megszűnéséig őrzi meg.

e. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a Pályázók személyes adatait nem továbbítja harmadik személyek részére.

3. Tájékoztatás kérése, Pályázók jogai

A Pályázó személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, korlátozását, valamint kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését és gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogot. Ezen jogait a Pályázó az Adatkezelőnél működő adatvédelmi tisztviselőtől kérheti az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • E-mail cím: adatvedelmifelelos@eos-faktor.hu
 • Levelezési cím:1132 Budapest, Váci út 30.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Pályázót az általa benyújtott kérelmekkel kapcsolatban. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Pályázó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Pályázót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Pályázó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Pályázó azt másként kéri.

A Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem.

Amennyiben az Adatkezelő a Pályázó személyes adatait kezeli, úgy a Munkavállaló jogosult, hogy a személyes adataihoz, valamint az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • a személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • a Pályázó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem a Pályázótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
​​​​​​​4. Személyes adatok helyesbítése, törlése, korlátozása, valamint az adatkezelés megszüntetése és az adathordozhatósághoz való jog

A Pályázó a helyesbítéshez való jogának mentén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.

A Pályázó jogosult kérni a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Pályázó visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását (amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapszik) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A Pályázó kérheti az Adatkezelőt, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését. Amennyiben a Pályázó személyes adatainak kezelése korlátozás alá esik, úgy a személyes adatok a tárolás kivételével csak a Pályázó hozzájárulásával vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Pályázó az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak a korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

 • a Pályázó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Munkavállaló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Pályázó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Pályázó az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti az Adatkezelőtől, hogy a Pályázó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa:

– a Pályázó, illetve

– egy másik adatkezelő

rendelkezésére, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy az Adatkezelő a Pályázóra vonatkozó személyes adatokat automatikusan töröli, valamint nem érinti a továbbított személyes adatra vonatkozó megőrzési időt sem.

5. Érintettek jogainak érvényesítése, jogorvoslati lehetőségek, bírósági jogérvényesítés

Minden Pályázó jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál vagy az illetékes bíróságnál, ha a Pályázó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR vagy az Infotv. vagy a személyes adatkezeléssel összefüggő egyéb jogszabály rendelkezéseit.

Felügyeleti hatóságnál kezdeményezett jogorvoslás esetén, a Pályázó különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban jogosult a felügyeleti hatóságnál (Magyarország esetében ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.-) jogorvoslati eljárást kezdeményezni.

Bírósági jogérvényesítés esetén, az Adatkezelővel szemben az Adatkezelő tevékenysége helye szerinti tagállamban kell megindítani a pert. A pert a Munkavállaló - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a Pályázók személyes adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a Pályázók személyes adatainak védelme érdekében megfelelő védettségi szint kerüljön kialakításra, valamint megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a Pályázók személyes adataihoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

1. számú melléklet

Érdekmérlegelési teszt – Munka alkalmassági teszt elvégeztetése a munkaviszony előtt

Adatkezelő jogos érdekének meghatározása

 • Az Adatkezelő (Munkáltató) a nyitott pozíciók vonatkozásában indított kiválasztási eljárás során a Pályázók vonatkozásában munka alkalmassági vizsgálatot alkalmazhat, melynek során a Pályázóknak az adott pozícióhoz szükséges és elvárt szakmai alkalmasságát méri fel, tesztlapok kitöltetésével. A Pályázóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Az érintett érdekeinek, alapvető jogainak és szabadságainak meghatározása

A Pályázónak védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy

 • információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa
 • saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen
 • magánszféráját, magántitokhoz való jogát tiszteletben tartsák
 • személyiségi joga akkor legyen korlátozva, ha a korlátozás a kiválasztási eljárással közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos
 • az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.

Érdekmérlegelési teszt eredménye

Az Adatkezelő - a Pályázókkal kitöltött alkalmassági tesztek során - megvalósított adatkezelése megfeleltethető a szükséges és arányos adatkezelés követelményének. Az adatkezelés összhangban áll a célhoz kötöttség elvével.

Az Adatkezelő a kiválasztási eljárás során megvalósuló adatkezelési tájékoztató dokumentumban tájékoztatja a Pályázókat az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos részletekről (https://hu.eos-solutions.com/online-application-policy/).

A tájékoztató a fentieken túl tartalmazza a Pályázókat megillető garanciális jogokat.

Az Adatkezelő a Pályázók személyes adatait olyan módon kezeli, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését.